We werkten in opdracht van de afdeling Programma en Gebiedsmanagement.

Aanpak:

  • Team bouwen en werkwijze ontwikkelen met interactieve sessies en daaruit de werkwijze intern optillen. Vervolgens de realisatie doen en teams hierin professionaliseren en helderheid creëren in rollen en samenwerking. Sessies waren soms actief stoeiend met opgaven van buiten, en soms reflectief wanneer het vastliep in de samenwerking, steeds om te samen te leren hoe de werkwijze te verbeteren.

Concrete stappen:

  • Van buiten naar binnen: Per Haarlems gebied een gebiedsplan maken in interactieve sessies in het gebied waar opgaven vanuit diverse perspectieven en stakeholders worden aangedragen, gebundeld en geprioriteerd. Oefenen met integrale buurtaanpakken maken en vraagstukken bij elkaar brengen. Commitment organiseren op de realisatie en gebiedsteams (kleine kern) uitbreiden met een schil vanuit inhoudelijke afdelingen;
  • Met alle medewerkers van gebiedsmanagement (30 personen) gewerkt aan een werkwijze Gebiedsmanagement Nieuwe Stijl. Hierdoor ontstond meer gezamenlijke slagkracht, omdat ieder gebied op eenzelfde manier ging werken aan de opgaven buiten, het beter aansloot op de P&C cyclus, en gesprekken met andere afdelingen meer impactvol waren in het organiseren van de randvoorwaarden. Ook ontstonden zo collectieve leervragen van de ambtenaren om dilemma’s te kunnen bespreken en niet effectieve patronen in de samenwerking te doorbreken.
  • Horizontale teams gebouwd tussen de functionarissen van de gebieden: gebiedsmanagers die samen sturen op de werkwijze, verbinders en junior gebiedsmanagers die plek nemen en hierdoor professionaliseren in hun rol. En verbonden communicatieadviseurs die de participatie en communicatie met bewoners en partners vormgeven in relatie tot het programma Nieuwe Democratie.

Resultaten:

  • Duidelijke werkwijze Gebiedsmanagement Nieuwe Stijl voor de afdeling gebiedsmanagement, waarin de organisatie is meegenomen en aan bijdraagt.
  • 6 gebiedsplannen op 1 A4 en 1 overall plan gekoppeld aan het coalitieakkoord, waarop wordt gestuurd, gemonitord en tussentijds aangescherpt.
  • 6 gebiedsteams met heldere rollen en horizontale vakgroepen met energie die samen sturen en professionaliseren op opgavegericht werken.